Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Vadehav og marsk _

Vadehavet er et meget lavvandet havområde, som ligger ved Sydvestjyllands kyst. Området strækker sig fra Blåvandshuk nord for Esbjerg og fortsætter sydpå langs Tysklands vestkyst og ned til Holland.

Vadehavet er stærkt påvirket af tidevandet. Området er meget lavvandet, og samtidig er forskellen mellem højvande og lavvande på ca. 2 meter. Det betyder, at meget store områder langt ud i havet er tørlagt, når det er lavvande. Når det bliver højvande, skyller havet igen ind over området.

Tidevandet skyller sand og ler ind på de lavvandede områder tæt ved kysten. Når planterne kan begynde at gro her, kan det holde på endnu mere sand og ler. På den måde dannes der langsomt mere land - det kaldes for marsk. På et tidspunkt er landet vokset så meget, at det ikke længere bliver overskyllet af det normale højvande.

Hvis det er stormvejr, og det samtidig er højvande, kan vandet dog stige meget over det normale og oversvømme store områder langt inde i landet. Derfor har man mange steder bygget diger, som skal beskytte mod oversvømmelse.

Vadehavet er et meget vigtigt levested - især for fugle. De lavvandede områder er fyldt med smådyr som snegle, muslinger og krebsdyr, og millioner af vadefugle, gæs og ænder søger derfor føde i vadehavet, når de er på træk. Vadehavet regnes for et af verdens 10 vigtigste vådområder!

Vadehavet
Vadehavet

Marsk ved Rømø
Marsk ved Rømø

Levestedets dyr

Pattedyr

Gråsæl

Mink

Ræv

Spættet sæl

Fugle

Almindelig ryle

Brushane

Canadagås

Dværgfalk

Edderfugl

Fiskehejre

Gravand

Gråand

Grågås

Gråkrage

Havterne

Havørn

Hjejle

Hvidbrystet præstekrave

Hvidklire

Hættemåge

Jagtfalk

Klyde

Knopsvane

Knortegås

Kongeørn

Kortnæbbet gås

Krikand

Pibeand

Ravn

Rødben

Rørhøg

Sandløber

Sangsvane

Snespurv

Sortklire

Spurvehøg

Stenvender

Stor kobbersneppe

Stor præstekrave

Storspove

Strandskade

Svartbag

Sædgås

Taffeland

Troldand

Tårnfalk

Vandrefalk

Fisk

Almindelig tangnål

Havkarusse

Hornfisk

Rødspætte

Sandkutling

Sild

Skrubbe

Snæbel

Torsk

Tyklæbet multe

Krybdyr og padder

Strandtudse

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Afstumpet sandmusling

Almindelig boremusling

Almindelig hjertemusling

Almindelig kammusling

Almindelig knivmusling

Almindelig konk

Almindelig sandmusling

Almindelig strandsnegl

Almindelig søstjerne

Amerikansk boremusling

Amerikansk knivmusling

Blåmusling

Brandmand

Dværgkonk

Havbørsteorm

Hestereje

Lavvandsrur

Sandorm

Stillehavsøsters

Stor slangestjerne

Strandkrabbe

Tangborre

Vandmand

Østers