Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Vandhul - dam _

Et vandhul er et lille hul med stillestående vand. Vandet i vandhullet er dels grundvand, dels regnvand. Mange vandhuller er opstået, hvor grundvandet siver op af jorden. Disse vandhuller er altså naturlige.

Men der findes også vandhuller, som er lavet af mennesker. Man gravede huller i lavninger, hvor grundvandet stod højt. På den måde skabte man nye vandhuller. Vandhuller, som er lavet af mennesker, kaldes også for damme.

Mange damme blev gravet på marker, hvor der gik kvæg. Her kunne kvæget drikke vand. Andre damme blev gravet inde midt i de små landsbyer. Det var branddamme. Her kunne man hente vand, hvis der opstod brand i ét eller flere af landsbyens huse. Man kan stadig se branddamme i mange landsbyer.

De fleste naturlige vandhuller er ikke ret dybe. Det sker tit, at de tørrer ud i en periode om sommeren, hvis det ikke har regnet i lang tid. Men når man gravede branddamme, sørgede man for, at der blev gravet dybt. En branddam måtte ikke tørre ud. Der kunne jo opstå ildebrand når som helst.


Se filmen om ferskvand
Se filmen om ferskvand

Levestedets dyr

Pattedyr

Bisamrotte

Bæver

Odder

Vandspidsmus

Fugle

Dobbeltbekkasin

Fiskehejre

Fiskeørn

Gravand

Grønbenet rørhøne

Gråand

Grågås

Gråkrage

Gråstrubet lappedykker

Gøg

Havørn

Hvid vipstjert

Hættemåge

Isfugl

Krikand

Kærsanger

Lille lappedykker

Pungmejse

Ravn

Rørhøg

Rørsanger

Rørspurv

Sangsvane

Skarv

Sort stork

Spurvehøg

Svaleklire

Taffeland

Troldand

Vandrikse

Fisk

Bitterling

Gedde

Karusse

Malle

Nipigget hundestejle

Rudskalle

Skalle

Suder

Trepigget hundestejle

Ål

Krybdyr og padder

Bjergsalamander

Butsnudet frø

Europæisk sumpskildpadde

Grøn frø

Grønbroget tudse

Klokkefrø

Lille vandsalamander

Løgfrø

Løvfrø

Skrubtudse

Snog

Spidssnudet frø

Springfrø

Stor vandsalamander

Strandtudse

Insekter og edderkopper

Almindelig dovenflue

Almindelig rygsvømmer

Almindelig skøjteløber

Almindelig sø-vårflue

Blodrød hedelibel

Blå libel

Blå mosaikguldsmed

Brun mosaikguldsmed

Dansemyg

Dyndflue

Fireplettet libel

Grøn mosaikguldsmed

Grøn smaragdlibel

Hestesko-vandnymfe

Hvirvlere

Lille blåpil

Rød vandnymfe

Rødøjet vandnymfe

Sivbukke

Skorpionstæge

Skovmyg

Springhaler

Stavtæge

Stor bugsvømmer

Stor kejserguldsmed

Stor kærguldsmed

Stor rovedderkop

Stor spiralvårflue

Stor vandkalv

Stor vandmide

Tidlig tvegælledøgnflue

Vandedderkop

Vandrøver

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Almindelig dafnie

Almindelig ferskvandstangloppe

Dammusling

Flodkrebs

Grøn ferskvandspolyp

Grøn ferskvandssvamp

Hesteigle

Lægeigle

Posthornsnegl

Ravsnegl

Stor malermusling

Stor mosesnegl

Vandbænkebider

Vandlopper